TẦM NHÌN - SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tầm nhìn:

TOP 03 Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nước và không khí vào năm 2040.

2. Sứ mệnh:

Bảo vệ, tăng cường sức khỏe và chất lượng sống của mọi người trong môi trường nước và không khí trên hành tinh xanh tươi đẹp.

3. Giá trị cốt lõi:

  •  Đổi mới mỗi ngày
  •  Hướng tới khách hàng
  •  Cam kết vượt trội

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm như lựa chọn.